Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dank u voor uw bezoek Orkin.com. De Orkin.com website is aan u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden die hieronder uiteengezet worden (de “Gebruiksvoorwaarden”). Lees dit document aandachtig door voordat u de Orkin.com website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden voor het gebruik. Indien u niet gebonden wenst te zijn aan de gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet benaderen of gebruiken.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Orkin.com behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, voorwaarden en mededelingen te allen tijde te wijzigen, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van dergelijke wijzigingen. U bent daarom verantwoordelijk voor het regelmatig beoordelen van deze gebruiksvoorwaarden en aanvullende voorwaarden of mededelingen die op de Orkin.com website worden geplaatst. Uw voortdurende toegang van deze website zal worden geacht uw afdoende acceptatie van de gewijzigde overeenkomst.

Privacy

Gelieve te herzien ons privacy beleid, dat ook uw bezoek aan Orkin.com regeert, om onze praktijken betreffende het gebruik en de onthulling van uw persoonlijke informatie te begrijpen.

Elektronische communicatie

Wanneer u Orkin.com bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons en stemt u ermee in om mededelingen van ons elektronisch of via andere beschikbare middelen te ontvangen. Wij zullen met u elektronisch, telefonisch of per fax communiceren. Verder wordt ervan uitgegaan dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan elke wettelijke eis dat deze mededeling schriftelijk geschiedt.

Copyright en licenties

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot: tekst, afbeeldingen, logo’s, knop iconen, Flash-films, beelden, audio clips, digitale downloads, data compilaties en software, zijn eigendom van Orkin.com, de inhoud ervan leveranciers of haar klanten en zijn beschermd door nationale en internationale auteursrechten en merkenrecht. U mag geen gedeelte van de inhoud van de website wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orkin.com.

U gedeelten van de materialen uit verschillende gebieden van deze website uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat u ermee akkoord gaat geen auteursrechten of eigendomsvermeldingen van de materialen te wijzigen of te verwijderen. Als u denkt dat de inhoud op onze website vormt een schending van het auteursrecht van de rechten van een andere partij, neem dan onmiddellijk contact met ons op webmaster@orkin.com om ons te informeren over deze inbreuk.

Uw inzendingen van bestanden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: cv’s, e-mail, Flash-films, afbeeldingen, logo’s, audio loops en andere software hierbij vormt uw akkoord te verlenen Orkin.com een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sub-licentie, eeuwigdurende licentie te reproduceren, distribueren, verzenden, wijzigen, aan te passen, sub-licentie en publiekelijk weer te geven dergelijke inzendingen. U verleent Orkin.com ook het recht om uw naam te gebruiken in verband met alle reclame-, marketing-en promotie materialen die daaraan gerelateerd zijn.

Licentie en website toegang

Orkin.com verleent u beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze website en niet te downloaden (anders dan voorpagina caching doeleinden) of wijzigen, of een deel ervan, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orkin.com. Deze website of enig gedeelte van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, aangepast, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, doorgegeven of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orkin.com. U mag niet frame, of gebruik geen framing technieken om een handelsmerk, logo of andere merk-gebonden informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, Flash-film, pagina-indeling of de vorm) van Orkin.com zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orkin.com.

U mag geen gebruik maken van Meta Tags of een andere “verborgen tekst” die gebruik maken van Orkin.com of enig ander derivaat van ons domein of bedrijfsnaam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orkin, Inc U krijgt hierbij een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de homepage van Orkin.com te maken zolang de link geen valse, misleidende, vernederende of anderszins aanstootgevende materie portretteert.

Het is verder begrepen en overeengekomen dat Orkin.com niet kan en garandeert niet dat bestanden die beschikbaar zijn gesteld voor het downloaden via de Orkin.com website zal vrij zijn van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die zich manifesteert vervuilende of destructieve eigenschappen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende waarborgen en procedures uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle bestanden verkregen via Orkin.com vrij zijn van dergelijke verontreiniging.

Disclaimer van garantie/beperking van aansprakelijkheid

DEZE WEBSITE EN AANVERWANTE INFORMATIE WORDT VERSTREKT DOOR ORKIN.COM OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. ORKIN.COM GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF AANTEKENINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.

VOOR ZOVER TOELAATBAAR DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WIJST ORKIN.COM ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. ORKIN.COM GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, ZIJN SERVERS, OF E-MAIL VERSTUURD VANUIT ORKIN.COM VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ORKIN INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE EN GEVOLGSCHADE.

ORKIN.COM GEBRUIKT REDELIJKE INSPANNINGEN OM NAUWKEURIGE EN UP-TO-DATE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OP TE NEMEN. ORKIN.COM AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE TYPOGRAFISCHE OF ANDERE FOUTEN OF OMISSIIES IN DE INHOUD VAN DEZE SITE. IN HET GEVAL DAT EEN PRODUCT WORDT VERMELD TEGEN EEN ONJUISTE PRIJS OF MET ANDERE ONJUISTE INFORMATIE, ORKIN INC. HEEFT HET RECHT OM TE WEIGEREN OF TE ANNULEREN BESTELLINGEN GEPLAATST VOOR HET PRODUCT ONJUIST VERMELD.

BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK EXTRA RECHTEN.

Links van derden

Gekoppelde websites zijn niet onder de controle van Orkin.com, en Orkin.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link in een gelinkte site. Orkin.com biedt links naar u alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert of vormt geen goedkeuring door Orkin.com van de site.

Geschillen

Betwist elk geschil op enigerlei wijze aan uw bezoek of toegang van de Orkin.com website of aan de producten of diensten die u koopt via de Orkin.com website zal worden voorgelegd aan bindende arbitrage.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Orkin.com, haar functionarissen, directeuren, eigenaren, partners, medewerkers, agenten, licentiegevers, leveranciers en alle informatieverstrekkers van derden op de website te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, met inbegrip van honoraria van de advocaat, als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of uw gebruik en de toegang van de Orkin.com website.

Internationaal gebruik

Gezien de wereldwijde aard van het Internet, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle lokale regels, met inbegrip van, zonder beperking, regels over het Internet, Data, e-mail, privacy, auteursrecht en merkinbreuk. Daarnaast stemt u ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens uitgevoerd vanuit de Verenigde Staten of het land waar u woont.

Andere bepalingen

Orkin niet aan te dringen op of af te dwingen strikte prestaties van een bepaling van deze voorwaarden van het gebruik zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Noch het verloop van het gedrag tussen de partijen, noch de handel de praktijk zal handelen om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Orkin.com kan zijn rechten en plichten onder deze voorwaarden van gebruik aan om het even welke partij op elk ogenblik zonder bericht aan u toewijzen. Indien een van deze voorwaarden wordt geacht ongeldig, nietig of, om welke reden dan ook, niet afdwingbaar, deze voorwaarde wordt beschouwd als scheidbaar en heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarde. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Verzoeken en adres

Gelieve berichten te sturen via e-mail naar: webmaster@orkin.com (of) via ons postadres:
(or) by our Mailing Address:

Orkin
2170 Piedmont Rd. NE
Atlanta, GA 30324

Copyright 2003, Orkin, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Revision: June 2003